M386B4G70DM0-CMA4

  • NETRAM Artikelnummer: M386B4G70DM0-CMA4
32GB LRDIMM 1866 1.5v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)