M393B1G70EB0-YK0Q2

  • NETRAM Artikelnummer: M393B1G70EB0-YK0Q2
8GB REG 1600 1.35v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)