M393B2G70DB0-YK0

  • NETRAM Artikelnummer: M393B2G70DB0-YK0
16GB REG 1600 1.35v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)