SC

SC


GBIC Base-SX 850nm 8,5dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NAY10241
Preis auf Anfrage
XENPAK Base-ER 1550nm 12,4dB 40km
Artikelnummer:
NBR10337
Preis auf Anfrage
XENPAK Base-LR 1310nm
Artikelnummer:
NBR10338
Preis auf Anfrage
XENPAK Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
Artikelnummer:
NBR10339
Preis auf Anfrage
XENPAK Base-ER 1550nm 12,4dB 40km
Artikelnummer:
NEN10762
Preis auf Anfrage
XENPAK Base-LR 1310nm
Artikelnummer:
NEN10765
Preis auf Anfrage
XENPAK Base-SR 850nm 5dB 300m (OM3), 400m (OM4)
Artikelnummer:
NTH10909
Preis auf Anfrage
XENPAK Base-ER 1550nm 12,4dB 40km
Artikelnummer:
NTH10910
Preis auf Anfrage
GBIC Base-ZX 1550nm 23dB 80km
Artikelnummer:
NAY10245
Preis auf Anfrage
GBIC Base-SX 850nm 8,5dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NNO12163
Preis auf Anfrage